Advanced Biotechnologies Inc

Advanced Biotechnologies Inc được thành lập vào năm 1982. Advanced Biotechnologies là nhà cung cấp thuốc thử virus hàng đầu trên thế giới