Berko

Berko Pharmaceuticals, được thành lập vào năm 1984. Berko Pharmaceuticals đã mang đến những sản phẩm sáng tạo để phục vụ y học.