BV Pharma

BV Pharma là một trong những công ty dược phẩm có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Là một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Anh Quốc được thành lập vào năm 2002.