Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng Học Viện Quân Y

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng sản xuất thuốc thực nghiệm, Học viện Quân y được thành lập 01/12/1993 trên cơ sở hợp nhất Labo Nghiên cứu tách chiết thành phẩm máu (K60 - thành lập 1974) và Ban Quản lý sản xuất thuốc (J9 - thành lập 1981).