Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Các sản phẩm do Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar) là sản phẩm nào? Tổng hợp các sản phẩm mà Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar) sản xuất hiện đang có mặt tại Da liễu TAP.